آرد خبازی

 آردي با حدود درجه استخراج 85 درصد قابل استفاده براي نان هاي لواش، تافتون و بربري است.

 

گالری محصولات